Strona Główna Strona Główna
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

 

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu prowadzi nabór ochotników- oficerów do odbycia kursu doskonalenia dla oficerów w następującej specjalności wojskowej:


Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Stanowisko (funkcja)

Specjalność wojskowa

Termin prowadzenia kursu

Akademia Obrony Narodowej

Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

dowódca batalionu

20B01

korpus wojsk lądowych

31.03.-27.06.2014 r.Na kurs kierowani będą żołnierze rezerwy- ochotnicy z doświadczeniem wojskowym (byli żołnierze zawodowi), w stopniach wojskowych: mjr rez., ppłk rez. w wieku do 50 lat, którzy złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu (wniosek do pobrania poniżej). Uczestniczący w kursie żołnierze rezerwy otrzymują uposażenie (stosowne do posiadanego stopnia wojskowego), umundurowanie oraz korzystają z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość awansu na wyższy stopień wojskowy.

[Pobierz wniosek]

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu ul. Głęboka 4 tel. 16 623 58 23 lub 16 623 58 60


SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY.

KURSY OFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów oficerskich prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe magisterskie, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
  • wiek do 40 lat;
  • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
  • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
 

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu
Stanowisko
( funkcja)
Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych -Wrocław

oficerski
dowódca plutonu
20B01
03.02-04.04.2014 r.
oficerski
oficer
30A01
08.09-31.10.2014 r.
oficerski
oficer
38A01
05.05-27.06.2014 r.
 

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu oficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

W ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

[Wniosek pobierz]

KURSY PODOFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów podoficerskich prowadzi Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie co najmniej ponad gimnazjalne (ponadpodstawowe) którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • wiek do 40 lat;
  • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym.

Obecnie prowadzony jest nabór na kurs podoficerski w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko( funkcja)

Nr SW

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych- Dęblin

podoficerski
młodszy technik/starszy operator
22G24
01.09-03.10.2014 r.
podoficerski
dowódca obsługi/pom. dowódcy plutonu
32A32
01.09-03.10.2014 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

 

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu podoficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

W ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

[Wniosek pobierz]

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu prowadzi nabór ochotników – oficerów do odbycia kursu doskonalenia dla oficerów w następującej specjalności wojskowej:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu
Stanowisko
( funkcja)
Nr SW

Akademia Obrony Narodowej- Warszawa

doskonalenia
oficer sztabu batalionu
20B01
29.09-19.12.
2014 r.

Do ich odbycia kieruje się oficerów rezerwy w stopniach wojskowych: por., kpt., którzy nie ukończyli 50 lat i którzy złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu o ochotnicze powołanie na w/w kurs - wniosek do pobrania poniżej).

[Wniosek pobierz]

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 16 6235823, 16 6235860